Find Property

!!!!!! अती  रमनिय जग्गा  बिक्री  मा !!!!!!
चन्द्रगिरी न. पा. वडा न.२ दहचोक इस्तित काठमाडौं , भक्तपुर , ललितपुरको
 पुरा द्रिश्य देखिने एक मुस्थ ५ रोपनी वा प्लोत प्लोत जग्गा बिक्री मा ।

                       !!!!!! अती रमनिय जग्गा बिक्री मा !!!!!!

चन्द्रगिरी न. पा. वडा न.२ दहचोक इस्तित काठमाडौं , भक्तपुर , ललितपुरको
पुरा द्रिश्य देखिने एक मुस्थ ५ रोपनी वा प्लोत प्लोत जग्गा बिक्री मा ।

 !!!!!! अती रमनिय जग्गा बिक्री मा !!!!!! चन्द्रगिरी न. पा. वडा न.२ दहचोक इस्तित काठमाडौं , भक्तपुर , ललितपुरको पुरा द्रिश्य देखिने एक मुस्थ ५ रोपनी वा प्लोत प्लोत जग्गा बिक्री मा ।

!!!!!! अती रमनिय जग्गा बिक्री मा !!!!!!
चन्द्रगिरी न. पा. वडा न.२ दहचोक इस्तित काठमाडौं , भक्तपुर , ललितपुरको
पुरा द्रिश्य देखिने एक मुस्थ ५ रोपनी वा प्लोत प्लोत जग्गा बिक्री मा ।

IMG_20161230_120815 IMG_20161230_115138 plot 1 trace 1